Haqqımızda

      

Müəssese-ye Mutaliat-e Tarix-e Muaser-e İran (Iranın çağdaş tarixin araşıdırma mərkəzi)
 


 

1369-cu ildə Müəssese-ye pəjuheş və Motaleate Fərhəngi (mədəni araşdırma və tədqiqat mərkəzi) adilə gözəgələn faklardan ki İslami İnqilabın qələbəsindən sonra bu mərkəzin ixtiyarında qoyulmuşdu faydalanaraq,formalaşdı onagörə ki tarixi biliyin ən əsaslı təməllərindən biri bize çatan sənədlər və faklara əsaslanır, Müəssese-ye Mutaliate Tarix-e Moaser-e İran bu mədəni mirasın qorunmasında, meydana çıxarma  və buraxılmasında və tarixi araşdırmalar üçün əlverişli zəmin yaradılmasında özünün son dərəcə səy və cəhdin işə tutdu,bu müəssənin tarixi araşdırmalar basırığı İranın çağdaş tarixinə həsr olunur ki İranın miladi 18-20-ci yüzyilliklərinin dəyişiklərin əhatə edir müəssisədə olan faktların əsas xususiyyəti onların çox hissəsinin özəllikləridi və həmin bu faktların başqa oxşar toplumlardan fərqlənməsinə səbəb olur,keçen illərdə də bu dəyərli mirasın qorunması üçün və habelə müəssisənin mövcud olan arxivin təkmilləşdirilməsi üçün,bir sıra özəl faktlar toplumlarının alınıb qorunmasına təşəbbüs olunub,bu müəssisənin isturukturu və hissələri ki adı gələn xidmətlərin və məqsədlərin ardıcıllığı və izləməyi öhdələrindədir bu qərariladır
Arxiv,Kitabxana,Araşdırma informasiya bankası,Beynəlxalq əməkdaşlıq və münasibətlər bürosu, Nəşriyyat

 

Arxiv:

Bu hissə müəssisədə mövcud olan arxiv qaynaqlarına görə fakt,şəkil islayd, filim, səslentası faktların və sənədlərin toplamaq, qorumaq,təşkilat vermaq və yaymaq vəzifələri öhdəkarıdır və bu hissələrdən ibarətdir:

A) Fond: sənədlərin və fakların topluyub saxlamağın öhdəkarıdır bu sənədlər Qacar dövrünün başlanğicindan, Pəhləvi hökümətinin sonuna dək olan dövlət və şəxsi sənədlər,siyası adamların məktubları və xatirələri (ayrı-ayrı dillərdə) şəkil, islayd, filim, səslentası, medal və nişandan ibarət olan bir dəyərli toplumdur.

B) Şəkil: bu hissə müəssisənin bütün şəkilləri ki minlər parça fərqli mövzularda o cümlədən Qacar və Pəhləvi dövürlərinə aid olan İranlı və xarici siyasətçilər, binalar və hadisələrdən ibarət olan bir toplumdur siyahıya alınır və indeksləşdirilir,şkillərə aid olan informasiyalar kompioterə keçirilir, tədqiqatçılar üçün xidmət verməyə hazılanır.

C) Siyahiya alınma: sənədlərin təşkilat verməyi adamların,yerlərin adıyla,illəri ilə və sənədlərin açarlı sözlərin tapmaq öhdəsindədir.

D) İndeksləşdirmək :sənədin mövzusu, başlıq və termin namədə işlənilən açar sözlər qalibində ifadə etmək və mövzuların və ricalların (siyasi adamların) adlarını faktlaşdırmağın öhdəkarıdır.

E) Tə`mir və bərpa etmək: Müəssisədə mövcud olan sənədlərin mühüm və dəyərlı olduğuna görə, təmir və bərpa etmək hissəsi sənədlərin qoruyub saxlama
elmi usulların və standardları nəzərdə tutaraq, müəssisənin arxivi qaynaqların antiseptika, bərpa və çoxaltmasına təşəbbüs eliyib.
 

 

Kitabxana

Müəssisənin kitabxanası İranın çağdaş tarixinin peşəkar qaydalarından,farsi və qeyrifarsi basmalı kitablar, nəşriyyələr, raportlar, taysız və qıt olan əlyazma nüsxələri cildləşmiş yaxud ayrı-ayrı çox dəyərli mürəqq`ələr (üzərində gözəl xətt yazılmış kağizuslar) və daşbasmalı kitablar toplumunu toplayıb.

Kitabxana habelə bir sıra işlərin icrasına o cümlədən,basmalı qaynaqlardan şəxslərin adlarının siyahısın hazırlamağa, İranın çağdaş tarixinin biblioqrafiyasının
tədarük eləməyi regiondakı qaynaqların bioqrafiyasın toplamağa təşəbbüs eliyir.
 

 
 

İnformasiya bankası (yaxud komputer):

Müəssisənin informasiya  bankası  müəssisənin arxivi və tədqiqatı işlərinə görə komputer xidmətləri  habele informasiyaya arxadurmaq öhdəsindədir.

Tədqiqat 

Tədqiqat müavinliyi yeni informasiyalar toplamaq və müəssisənin lazım olduğu zəminlərdə araşdirma aparmaq və araşdırma eskizlerin tarixi faktlara əsaslanaraq və yeni tapılmış qaynaqlardan və şifahi informasiyalardan faydalanaraq irəli sürməyi öhdəsindədir bu müavinliyin isturukturu bundan ibarətdir:

 

A-tərcümə: İranın çağdaş tarixi zəminində olan sənədlərin və məqalələrin İngilis və Fransis dillərindən Farsiya çevirməsi və etibarlı və ilkin qaynaqların və kitabların tərcüməsi.

 

B-keçmiş neçə on illiklərin dəyişiklərində əsər qoyan adamların şifahi informasiyalarının qeyd edib saxlamaqı

 

C-Tarix-e Müaser-e İran Fəslnaməsi (üç aydan bir yayılan ədvari jurnal) yazıçılar tədqiqatçılar və mütərcimlərdən, məqalə, xatirə və sənədlər şəklində materiallar toplamaq, İranın çağdaş tarixinin nüsxəşünaslığı, kitab tənqid və yoxlaması, nəzərdə tutulmuş materialları fəslnamədə çapavermək üçün fəslnamənin yazıçılar heyəti tərəfindən seçmək.
Beynəlxalq münasibətlər və əməkdaşlıqlar bürosu

Bu hissə daxil və xaricdə olan tədqiqat mərkəzləri, İranlı və xarici tarixşünaslar və tədqiqatcılarla əlaqə yaratmaq, seminarlar və sərgilər dair etmək. Müəssisiyə lazım olan sənədləri və qaynaqları toplamaq, daxili və xarici tədqiqat mərkəzləri və tədqiqatçılar ilə elmi və tədqiqati müşarikət və əməkdaşlıq yaratmaq habelə  müəssisənin saytəsin direktorluq və yeniləşdirmə barəsində fəaliyyət göstərir.

 

Nəşriyyat:

Müəssisənin nəşriyyat hissəsi İranın çağdaş tarixi zəminində bir sıra əsərlərin çapın və nəşrin həyata keçirir bu əsərlər arxiv və tədqiqat hissəsinin araşdırmaları nəticəsi, bəzən başqa müəssisələrin əməkdaşlıq nəticəsidirTarix-e Muasir-e İran araşdırma muəssisəsinin ünvanı:

N-15 (keçmiş 128), Şəhid Fəyyazi (Fereştə) küçəsi, Çenaran küçəsinin tini -Elahiyyə, Tehran

Poçta qutusu: Tehran 19395-1975

Telefon: 00982122604037-8

Faks: 00982122602096

 

Əlaqə: (9821+) 2260 4037-38 - Info@iichs.org
Bu saytin bütün hüquqlari، İran Müasir Tarixi Araşdırmalar muəssisəsinə qorunur.
məzmunlari saytida daxil etmək، Mütləq təsdiq etmək deyil
Bu saytin mənbələrindən istifadə etmək üçün، mənbə qeydilə icazə verilir
En yaxşı görüntü: IE8 və ya daha yüksək